Údolí Motolského potoka bude zase krásné

Možná ne každý z vás toto údolí někdy navštívil. Divoce působící přírodní zákoutí, zajímavé i díky vzácné vegetaci, leží totiž mimo běžné pěší trasy a vycházková místa, přestože je v blízkosti obchodních center, kam chodíte na nákupy nebo za zábavou. Jen pár kroků od silnice vedoucí podél hypermarketu Globus se nachází úplně jiný svět. Zvláště na jaře, když svítí sluníčko, rozkvetou první květiny a zpívají ptáci, je v údolí opravdu krásně. V minulosti však údolí dost trpělo. V jeho sousedství vznikly průmyslové objekty, které velmi negativně ovlivňovaly zdejší prostředí a jejich působení zde zanechalo dlouhodobé následky. Postupné uvádění údolí do původního stavu je otázkou posledních sedmi let. Přesto však příroda některé své poklady uchránila…

Prameniště a údolí Motolského potoka je situováno v sevřené špičce Motolského údolí, které na jižní straně vymezují svislé pískovcové stěny (nad nimi leží hypermarket Globus). Severozápadní hranici určuje zkušební železniční trať a východní silnice k betonárně. Přibližnou osu území tvoří koryto Motolského potoka. Zgeologického hlediska je území tvořeno břidlicemi Barrandienu, místy překrytými zbytky křídových sedimentů. Ty jsou pokryty převážně svahovými hlínami nebo spraší o síle až 5m. Samotný Motolský potok pramení na úpatí stěny z pískovců. Provedený botanický průzkum území upozorňuje na zvláště cenné partie lokality s výskytem vzácných porostů a rostlinných druhů, zejména širokého spektra vlhkomilných rostlin. Byly zde zaznamenány exempláře tuřice latnaté nebo potočníku vzpřímeného, bradáčku vejčitého, škardy smrduté, tuřice Otrubovy nebo pryšce sivého. Všechny tyto rostliny jsou na území Prahy velmi vzácné a většinou jsou zařazeny na červeném seznamu chráněných rostlin České republiky.

Právě s ohledem na to, že jde z geologického i botanického hlediska o unikátní lokalitu, bylo odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 zadáno zpracování projektu „Revitalizace prameniště a údolí Motolského potoka“, který vyhotovila společnost Aquatest Praha. Důvodem tohoto záměru je snaha o zvýšení přírodovědecké, vodohospodářské a estetické hodnoty území, o obnovu ekologické stability krajiny a zachování vzácné flóry. Druhým významným aspektem je možnost využívání krásného zákoutí k rekreačním a naučným účelům. Architektonické řešení revitalizace vychází ze záměru zachovat přírodní ráz zmíněné lokality s cílem její úpravy tak, aby mohla být zpřístupněna občanům k odpočinkovým procházkám, případně cyklistickým vyjížďkám. Architektonický návrh byl zpracován, aby optimální rozmístění vodních ploch, cest a skladba porostů zabránily půdní erozi a byl udržen přírodní ráz místa.

Projekt se díky kvalitnímu zpracování stal jednou z priorit Prahy 13 v oblasti životního prostředí. Vedení městské části se podařilo vyjednat finanční dar ve výši 6 miliónů korun od společnosti WEST Investment a.s., která provozuje sousedící hypermarket Globus. V dubnu, jak již jsme ve STOPu informovali, byl projekt vybrán jako jeden ze tří nejlepších návrhů z celkového počtu 71 projektů, registrovaných ve výběrovém řízení vyhlášeném společností Pivovary Staropramen a.s. Městská část tak získala na revitalizaci dar ve výši 500 000,- Kč. Ještě na podzim 2003 byly podél potoka odstraněny náletové dřeviny a ostatní byly prořezány. Bylo vysazeno celkem na 10 000 kusů nových dřevin. Na výsadbu zeleně přispělo dotací ve výši necelých 150 000 korun Ministerstvo životního prostředí.

Současně probíhaly všechny administrativní kroky k tomu, aby mohla být zahájena ta náročnější etapa realizace projektu – stavební část, která bude stát přibližně 3 milióny korun.. Ta spočívá ve vybudování nové vodní nádrže Rybníček, zásobované vodou ze širokoprofilové studny, prohloubení a zvětšení vodní nádrže Jezírko v lomu a konečně stabilizaci a doplnění sítě pěších komunikací včetně zřízení dvou lávek přes potok a vybudování dvou propustků pod cestou. V poslední fázi budou dvě místa v údolí potoka vybavena lavičkami a odpadkovými koši a bude zde také vybudováno malé přírodní dětské hřiště, samozřejmě v souladu s přísnými normami EU. Stavební povolení bylo vydáno 11. srpna letošního roku a vzápětí proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterým se stala společnost Lesy hlavního města Prahy.

V září proběhly přípravné práce a 30. září mohlo dojít k slavnostnímu zahájení stavby, na které byli vedením městské části pozváni představitelé Ministerstva životního prostředí a Magistrátu hl. města Prahy, zástupci hlavních sponzorů, projektanta i realizační firmy. Pozvání přijaly například také zástupkyně starosty Prahy 12 Hana Jandová a Prahy 6 Marie Kousalíková. Slavnostní hosté se setkali na loučce v blízkosti malebného Jezírka v lomu. Přivítala je vedoucí odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 Jana Gilíková, která zdůraznila význam projektu pro ochranu a zachování přírodního bohatství Prahy 13. Poté se ujal slova starosta městské části David Vodrážka, který poděkoval všem zainteresovaným, zejména hlavním sponzorům – Globusu a Staropramenu. „Považuji za velice důležité, že Praha 13 nemusí do této akce dávat své finanční prostředky,“ řekl starosta. „Je dobře, že se na ní významně podílely soukromé společnosti, které tak daly najevo, že si uvědomují vliv svého působení na životní prostředí a že jim není lhostejné.“ Poté se zástupci zúčastněných institucí podepsali na pamětní listiny k zahájení stavby, které byly společně s fotografiemi současného vzhledu údolí vloženy do láhve a následně do pevné ocelové schránky. Po přípitku na krásné přírodní zákoutí Prahy 13 byla schránka uložena a posléze zabetonována do čerstvě usazeného nového stavidla ve středu vypuštěného Jezírka v lomu. Tím byla oficiálně odstartována stavební část projektu. Práce začaly bagrováním usazenin z jezírka, které pokračuje i v současné době. Veškeré práce by měly být dokončeny nejpozději do července příštího roku. Bude-li příznivé počasí, možná bude hotovo dříve.

Uskutečněním tohoto ekologického projektu by se údolí měla vrátit jeho původní přírodní svěžest a krása. Jistě se stane vyhledávaným místem k procházkám. Věřme, že návštěvníci si budou umět tohoto příjemného místa vážit a že neporušená příroda zůstane zachována i pro další generace.

Samuel Truschka,
odborné konzultace: Jana Gilíková, Vladimíra Rottrová